Forum

Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Join Date
  March 2015
  Location
  tech
  Posts
  2

  Lắp Mạng INternet FPT Giá Rai, Bạc Liêu

  Gia Rai la thi xa moi nam o phia Tay va cung la vung kinh te trong diem thu 2 cua tinh Bac Lieu. Voi loi the nam tren truc hanh lang phat trien kinh te cua 4 tinh Ca Mau - Bac Lieu - Soc Trang - Can Tho, Gia Rai co nhieu tiem nang de phat trien thanh vung kinh te trong diem, co suc lan toa va thuc day KT - XH cua ca khu vuc DBSCL phat trien. Gia Rai la trung tam va nam giua 2 do thi lon cua 2 tinh Ca Mau va Bac Lieu, co tuyen Quoc lo 1A xuyen qua hon 30km, he thong giao thong duong bo, duong thuy co ban dong bo hon so voi cac huyen khac trong tinh va dac biet la co he thong cho trung tam 2 thi tran Gia Rai va Ho Phong phat trien vao loai bac nhat chi sau TX. Bac Lieu luc bay gio.

  Tren co so xac dinh dung co cau kinh te, huyen da nhanh chong phat trien cong nghiep - tieu thu cong nghiep, thuong mai va dich vu di doi voi to chuc lai san xuat nong nghiep va nuoi trong thuy san mot cach hop ly theo huong CNH-HDH, ket hop phat trien cac mo hinh san xuat co hieu qua kinh te cao. Sau su kien quan trong nay, chinh quyen Thi xa nhanh chong bat tay vao vua hoan thien he thong co so ha tang, chinh trang do thi vua day manh thu hut dau tu, huy dong them nguon luc cho phat trien kinh te, dua Thi xa Gia Rai xung tam la do thi manh ve thuong mai, cong nghiep, dich vu cua tinh Bac Lieu va khu vuc DBSCL.

  Voi nhung tiem nang the manh neu tren, Gia Rai co nhieu dieu kien phat trien mot nen kinh te toan dien va hieu qua, day manh chuyen dich co cau kinh te theo huong tang ty trong cong nghiep - xay dung, thuong mai - dich vu. Thi xa Gia Rai dac biet chu trong cai cach thu tuc hanh chinh theo huong nhanh, gon, tien loi cho doanh nghiep va nha dau tu. Ngoai ra, Thi xa da Gia Rai thanh lap To cong tac xuc tien thuong mai, keu goi dau tu nham tang cuong ho tro, tao moi dieu kien thuan loi cho cac doanh nghiep, nha dau tu khi den dau tu tren dia ban Thi xa, tu van, ho tro, cung cap cac thong tin ve du an cung nhu ho tro cac thong tin can thiet khac cho doanh nghiep, nha dau tu.

  I. Dich Vu Internet FPT Gia Rai.

  Voi su phat trien cua dan cu cung voi nhu cau su dung mang internet ngay mot cao hon. Cong ty FPT Bac Lieu da trien khai ha tang de phuc vu cho van de lap mang fpt gia rai https://internetvietnam.net/dang-ky-...n-gia-rai.html cho ba con noi day. Sau day la bang bao gia cap quang fpt cho cac ho gia dinh tren dia ban huyen Gia Rai tinh Bac Lieu.

  Chuong trinh khuyen mai tai huyen Gia Rai hien lien tuc thay doi theo tung thang do do de biet chinh xac ve chuong trinh khuyen mai khach hang vui long goi ngay hotline de biet them chi tiet. FPT telecom dang tro thanh nha cung cap mang internet FPT + truyen hinh FPT lon nhat hien nay tai huyen Gia Rai tinh Bac Lieu de cung cap cho ba con su dung dong thoi ca 2 dich vu nay cung 1 luc. Hotline tu van lap mang internet truyen hinh FPT huyen Gia Rai nhanh chong.

  II. Lap Mang Internet FPT Gia Rai.

  Tiep theo la bang bao gia cap quang fpt danh cho cong ty doanh nghiep. Cac goi cuoc nay chu yeu danh cho khach hang su dung cong ty, ngan hang, quan ca phe, Karaoke vi duong truyen bang thong trong va ngoai nuoc deu tot va dac biet FPT Telecom cam ket bang thon quoc te toi thieu khi su dung la 1,1 Mbps.

  Fpt telecom la cung cap dich vu vien thong hang dau tai Viet Nam hien nay voi chat luong dich vu cung nhung nhung uu dai ma ca goi cuoc mang lai lap mang fpt bac lieu https://internetvietnam.net/dang-ky-...-bac-lieu.html, fpt Gia Rai quy khach se duoc dam bao duong truyen dat do on dinh cao ca trong nuoc va quoc te, bang thong khong bi suy hao tu nha cung cap den nguoi dung. Tai mot so khu vuc trien khai keo cap quang moi FPT GPON, quy khach se duoc trai nghiem cap quang gia re voi chi phi cap dong.

  Thay doi hoan toan tuyen cap moi, mien phi cac chi phi keo cap va cai dat dich vu cap quang moi Lap mang fpt Giá Rai – thu tuc don gian – ho tro lap dat sieu toc sau khi hoan thien hop dong. Nhan vien kinh doanh cua cong ty den tai nha quy khach de tu van va ky hop dong. Chi can 1 ban CMND photo, 1 ban ho khau hoac giay to nha dat tai dia chi lap dat (truong hop thanh toan cuoc hang thang) la co the dang ky su dung internet FPT dung ten ca nhan.

  Doi voi khach hang muon dung ten doanh nghiep can chuan bi 1 ban sao dang ky kinh doanh. De dang ky mang internet fpt Gia Rai khach hang co the goi ve duong day nong 0971.620.836
  website tham khảo: https://internetvietnam.net/
  Last edited by internetvietnam; February 7th, 2018 at 10:42 AM.

 2. #2
  Join Date
  January 2010
  Location
  El Prat de Llobregat (Barcelona, Spain)
  Posts
  2,698
  Quote Originally Posted by internetvietnam View Post
  I've recently myself on my server also encountered upon the following error:

  <08:14:27> Transfer "X.png" reports: (file transfer limit reached)
  <08:14:27> Transfer "zXz.png" reports: (file transfer limit reached)
  Hey, you are not alone in this question. See this thread:
  http://forum.teamspeak.com/showthrea...hlight=reached

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. file transfer limit reached
  By Tomas in forum Server Support
  Replies: 9
  Last Post: January 9th, 2015, 04:26 PM
 2. [Resolved] Teamspeak Icons (file transfer limit reached)
  By ImGonnaRoar in forum Server Support
  Replies: 10
  Last Post: October 19th, 2014, 07:57 AM
 3. [Resolved] File transfer problem
  By nunorpantunes in forum Permission System
  Replies: 13
  Last Post: April 3rd, 2013, 05:58 PM
 4. File transfer problem
  By nunorpantunes in forum Bug Reports [EN/DE]
  Replies: 1
  Last Post: January 8th, 2011, 11:16 AM
 5. File Transfer Permission Problem
  By pudeba in forum Permission System
  Replies: 3
  Last Post: March 3rd, 2010, 09:47 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •